STANOVY KOMORY

  Úvod

Pro prohlubování vztahů a rozšiřování vzájemné obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Indonéskou republikou jsme se rozhodli založit smíšenou obchodní komoru, která ponese název „ČESKO – INDONÉSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA“ (dále jen komora).
                                                                                                                            I. Část
                                                                                                                 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

                                                                                                                            článek 1
                                                                                                           Název, sídlo a vznik komory

Komora je českou právnickou osobou, která je založena v souladu s § 49 a §51 zákona č.42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších změn a doplňků. Ve své činnosti se řídí právním řádem České republiky.
    Název komory:
                        a) Český název smíšené obchodní komory je:                   
                           „SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA ČESKÁ REPUBLIKA - INDONÉSIE“
                       
                        b) Indonéský název smíšené obchodní komory je:            
                           „KAMAR DAGANG CEKO - INDONESIA“
                       
                        c) Anglický název smíšené obchodní komory je:                
                           „THE CHAMBER OF COMMERCE CZECH REPUBLIC - INDONESIA“

Komora má sídlo: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, Česká republika.
Komora může zřizovat své pobočky v České republice a v jiných státech.
Komora vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

                                                                                                                          článek 2
                                                                                                                Doba trvání komory

Smíšená obchodní komora Česko – Indonéská se zřizuje na dobu neurčitou.

                                                                                                                         článek 3
                                                                                                                     Účel komory

Komora je českou právnickou osobou, sdružující české i zahraniční fyzické i právnické osoby.
Komora podporuje obchodní a hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Indonéskou republikou, uplatňuje zájmy českého hospodářství v Indonéské republice  a zároveň zájmy indonéského hospodářství v České republice.
Komora vykonává svoji činnost v úzké spolupráci s institucemi a úřady obou zemí, které se ukazují z hlediska této spolupráce být významné.
Komora se zdrží veškeré politické činnosti.

                                                                                                                       článek 4
                                                                                                            Úřední jazyk komory
Úředními jazyky komory jsou čeština, indonéština a angličtina.

                                                                                                                       článek 5
                                                                                                    Předmět a cíle činnosti komory

Cílem činnosti komory je podpora a rozvoj obchodních vztahů, aktivit a spolupráce mezi Českou republikou a Indonéskou republikou.

Předmětem činnosti komory je:

Shromažďování a poskytování informací a poradenství, vypracování znaleckých posudků a studií o obchodních příležitostech, obchodních partnerech, legislativních a smluvních podmínkách obchodování, zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů.
Rozvíjet komunikaci s hospodářskými a finančními orgány, společenskými organizacemi, sdruženími hospodářskými a finančními činiteli a kruhy obou zemí.
Podporovat a rozvíjet komunikaci, výměnu informací a znalostí prostřednictvím časopisů, věstníků, zpravodajů, zpráv katalogů a seznamů, databází, seminářů a konferencí i reklamy ve sdělovacích prostředcích a internetu.
Navazování a udržování kontaktů mezi zájmovými hospodářskými institucemi obou zemí. Pomoc při získávání obchodních kontaktů, vyhledávání obchodních partnerů pro nabídku nebo poptávku, zajištění obchodních jednání při podnikatelských misích, včetně tlumočení apod.
Provádění různých akcí jako tiskových konferencí, informativních seminářů, sympózií a diskuzí, výstav, ale i účast na takových akcích pokud jsou v souladu s účelem dle stanov.
Vytváření a rozšiřování knihovny komory, která obsahuje všechny informace o vzájemných vztazích České republiky a Indonéské republiky, vytváření databanky vhodných obchodních partnerů (na všech druzích nosičů informací).
Rozvíjení informačních technologií prohlubujících vzájemné vztahy, včetně vytváření a rozšiřování vlastní adresy a stránek komory na mezinárodní počítačové síti. Prezentace firem na domovských webových stránkách komory prostřednictvím internetu.
Ověřování odbytových, pořizovacích a investičních možností v obou zemích.
Podpora vzájemných obchodních styků, pořádání akcí k propagaci českých podnikatelů a českých firem v Indonéské republice a naopak. Podpora aktivit směřujících k prohloubení vzájemné obchodní spolupráce.
Poskytování odborných konzultací při uzavírání vzájemných kontaktů.
Poskytování poradenství při zakládání podniků, uzavírání smluv a pomoc při řešení případných obchodních sporů.
Poskytování poradenských a dalších služeb investorům při realizaci investičních pobídek a záměrů.
Zprostředkování v případech sporů mezi osobami zúčastněnými na bilaterálním hospodářském provozu.
Zpracování marketingových studií na objednávku.
Zprostředkování inzerce v indonéských a českých médiích.
Zajištění logistiky, ubytování v rámci obchodních misí, leteckého a jiného dopravního spojení.
Organizování individuálních i skupinových návštěv a obchodních veletrhů v České republice a v Indonéské republice.
Provozování dalších zákonem přípustných činností, které slouží účelu komory popsané v článku 3 stanov.


                                                                                                                             II. Část
                                                                                              FINANČNÍ PROSTŘEDKY, JMĚNÍ A ODPOVĚDNOST

                                                                                                                           článek 6
                                                                                                     Finanční prostředky a jmění komory

Komora je nevýdělečnou organizací. Její činnost není zaměřena na dosažení zisků a její příjem nesmí být rozdělován členům.

    Komora čerpá finanční zdroje nezbytné k obstarávání vybavení komory a k dosažení
    jejich cílů z:
                       -    členských příspěvků,
                       -    darů a sponzorských příspěvků,
                       -    poplatků za poskytované služby dle článku 5,
                       -    úroků a výnosů z uloženého jmění komory,
                       -    zvláštních dotací.
Finanční prostředky budou evidovány v souladu s právním řádem České republiky a budou vynakládány na zabezpečení činnosti komory v souladu s rozhodnutím valné hromady a dalších orgánů komory.
Dary a účelové dotace jsou využívány pouze v rámci daného účelu, případně dle sponzorských nebo darovacích smluv.
Majetek zbývající při zániku komory po plnění všech závazků a který není vázán zvláštním účelovým určením, bude převeden usnesením mimořádné valné hromady členů komory na instituci (jednu nebo více) se stejným nebo podobným úkolem, či jiné organizaci, která podporuje česko-indonéské hospodářské a obchodní vztahy.

                                                                                                                           článek 7
                                                                                                                   Odpovědnost komory

Komora ručí za své závazky výhradně svým majetkem. Jakékoliv osobní ručení jednotlivých členů představenstva nebo členů komory je vyloučené.

                                                                                                                            III. Část
                                                                                                                           ČLENSTVÍ

                                                                                                                             článek 8
                                                                                                                      Členství v komoře

Členství v komoře může být řádné nebo čestné.

1. Členy komory mohou být fyzické a právnické osoby, společnosti i instituce, jejichž způsobilost k právním úkonům není jakkoli 
    omezena, jsou bezúhonné, zaváží se k úhradě členského příspěvku a splňují podmínky uvedené v těchto stanovách.

Pro stanovení členského příspěvku se členové dělí na:

     - Fyzické osoby, osoby samostatně výdělečně činné, podnikatele a právnické osoby, které mají   0 zaměstnanců

     - Právnické osoby, ústavy a instituce, které mají                                                                                 1 -   5 zaměstnanců

     - Právnické osoby, ústavy a instituce, které mají                                                                                 6 - 24 zaměstnanců

     - Právnické osoby, ústavy a instituce, které mají                                                                               25 - 49 zaměstnanců

     - Právnické osoby, ústavy a instituce, které mají                                                                               50 - 99 zaměstnanců

     - Právnické osoby, ústavy a instituce, které mají více než                                                                     100 zaměstnanců

     - Finančně nebo jinak podporující členy

2. Členové komory jsou povinni informovat představenstvo komory o počtu svých zaměstnanců. Činí tak písemně, v momentě
    podání přihlášky k členství v komoře. Členové komory jsou povinni, v případě změny počtu zaměstnanců, tuto nahlásit komoře
    v případě, že tato změna ovlivní třídu klasifikace členů. Při uvedení nepravdivých či neúplných údajů může být takovýto člen 
    vyloučen z komory na dobu jednoho i více let na základě rozhodnutí představenstva.

3. Členství v komoře vzniká:
         - přijetím za člena komory po předchozím podání písemné přihlášky, kde kandidát prohlašuje, že v případě svého členství
           bude dodržovat stanovy komory,
         - zápisem do seznamu členů komory a zaplacením členského příspěvku. Představenstvo projedná každou přihlášku   
           zájemce o členství v komoře a rozhodne o zápisu do seznamu členů komory.

4. Členství v komoře zaniká:
          -  úmrtím člena – fyzické osoby,
          -  zánikem právnické osoby,
          -  vstupem právnické osoby do likvidace, prohlášením konkurzu na majetek společnosti,
          -  vystoupením člena z komory; v takovém případě končí jeho členství dnem doručení písemného oznámení o této 
             skutečnosti představenstvu,
          -  zrušením členství; členství může být zrušeno písemným rozhodnutím představenstva z následujících důvodů:

                          a) člen porušuje stanovy komory nebo prokazatelným způsobem opakovaně jedná v příkrém rozporu s cíly a
                               zásadami komory a poškozuje tak její zájem a dobré jméno,
                          b)  na člena byl v souladu se zákonem č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v
                               platném znění
                              prohlášen konkurs anebo se změnil předmět jeho činnosti, který neodpovídá předmětu a účelu komory,
                          c) člen je více než 30 dnů v prodlení s úhradou členského příspěvku a členský příspěvek neuhradil ani v
                              dodatečně poskytnuté lhůtě,
                          d) člen opakovaně nedodržuje rozhodnutí orgánů komory,
                          e) u fyzických osob – člen byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestní čin. Účinky zrušení členství nastávají
                               okamžikem, kdy rozhodnutí představenstva o zrušení členství již nelze napadnout opravným prostředkem
                               podle odstavce 4 tohoto článku.

Člen je oprávněn se proti rozhodnutí představenstva o zrušení jeho členství odvolat k valné hromadě komory, která může napadené rozhodnutí zrušit nebo potvrdit. Odvolání musí být podáno písemně představenstvu a to v sedmidenní lhůtě, která začne běžet okamžikem doručení rozhodnutí představenstva členovi. Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí odvolání valnou hromadou je konečné a nelze se proti němu odvolat k orgánům komory.

6.  Členství v komoře je jednoleté a jsou-li splněny podmínky stanov, členství se automaticky prodlužuje na další rok.

7.  V případě ukončení členství jakoukoliv formou nemá dotčený člen nárok na vrácení příspěvků.

8.  Osobnostem, které se zasloužily zvláštním způsobem a podporu česko-indonéských hospodářských vztahů, jakož i o jiné
     účely komory, může být na návrh představenstva propůjčeno valnou hromadou čestné členství. Čestní členové jsou zproštěni
     od povinností stanovené v článku 9 odstavce 1, a nemohou být voleni za členy orgánů komory.

                                                                                                                                 článek 9
                                                                                                                          Členské příspěvky

Členové komory jsou povinni platit roční příspěvky na činnost komory. Jejich výše je pro každý rok stanovena představenstvem podle zásad schválených valnou hromadou. Nezaplacení příspěvků či prodlení s placením ročních příspěvků delším než třicet dnů se považuje za prohlášení o vystoupení ve smyslu článku 8.
Pokud člen nezaplatí příspěvek do 31. prosince členského roku pro členství na následný rok, dostává se do prodlení, ztrácí oprávnění hlasovat na valné hromadě komory a nemá nárok na žádné plnění ze strany komory do doby, než splní svůj závazek.   Finanční rok pro účely členského příspěvku začíná 1. ledna a končí 31. prosince.
Členské příspěvky jsou určené s ohledem na kategorie specifikované v článku 8 odst. 11.  článek 10

                                                                                                                              článek 10
                                                                                                           Práva a povinnosti člena komory

    Členové komory mají právo:

                                         a)  účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat své návrhy ve vztahu k činnosti komory,
                                         b)  vyjadřovat se k rozpočtu komory a k jeho plnění,
                                         c)  volit a být voleni do všech orgánů komory,
                                         d)  využívat, za podmínek stanovených představenstvem, produkty komory (vzdělávání, konzultace,
                                              organizační  a technické podpory aj.).

Každý člen komory disponuje na valné hromadě jedním hlasem. Člen je oprávněn hlasovat pouze v případě, že řádně a ve lhůtě uhradil stanovené členské příspěvky a není proti němu vedené řízení o ukončení členství v komoře.

  1. Členové komory mají tyto povinnosti:

                                         a)  dodržovat stanovy komory a plnit usnesení valné hromady a rozhodnutí orgánů komory,
                                         b)  řádně platit ve stanovené lhůtě členský příspěvek
                                         c)  v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů poskytovat komoře údaje pro řádnou evidenci a 
                                              včasně oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů komory,
                                         d)  zachovávat mlčenlivost o důvěrných záležitostech komory, o údajích a informacích o jejích členech,
                                              které by mohli mít charakter jejich obchodních tajemství.

                                                                                                                                    IV. Část
                                                                                                                      ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

                                                                                                                                      článek 11
                                                                                                                                 Orgány komory

    Složení komory:
                             -    Valná hromada
                             -    Představenstvo
                             -    Prezident komory
                             -    Vice prezident komory
                             -    Dozorčí rada
                             -    Výkonný ředitel komory (pokud je ustanoven a jmenován)

Funkce v orgánech komory jsou čestné.
Za výkon funkcí v orgánech komory – představenstvu, prezidenta, vice prezidenta a dozorčí radě přísluší pouze náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času.
Výkonný ředitel komory může být odměňován dle vnitřních mzdových směrnic komory, schválených valnou hromadou.

                                                                                                                                 článek 12
                                                                                                                             Valná hromada

Valná hromada je vrcholným orgánem komory.
Valnou hromadu svolává prezident komory nejméně jednou za rok anebo jeho jménem vice-prezident komory. Prezident komory má možnost svolat valnou hromadu kdykoliv, když to uzná za vhodné.
Prezident komory je povinen svolat valnou hromadu do 30 dnů od rozhodnutí představenstva o jejím konání anebo po obdržení žádostí alespoň od jedné třetiny členů, zaslané prezidentu komory.
Řádná valná hromada musí být svolána písemnou pozvánkou (i elektronickou), zaslanou minimálně 15 kalendářních dnů předem. Pozvánka obsahuje datum a hodinu konání valné hromady, místo a její program.
Za člena komory, pokud je právnickou osobou, jedná na valné hromadě a té se účastní její statutární orgán. U členů, fyzických osob, se valné hromady účastní přímo tyto osoby. Každý člen je oprávněn vyslat za sebe na valnou hromadu zplnomocněného zástupce       (s písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele). Členové komory mohou na valnou hromadu vyslat i další své zástupce (po schválení představenstvem), kteří budou mít statut hosta a nemají hlasovací právo. Hlasovací právo dále nemají čestní členové a zaměstnanci komory.
Každý člen valné hromady disponuje jedním hlasem.
Jednání valné hromady řídí prezident komory, v jeho nepřítomnosti jím pověřený viceprezident komory.
Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň třetina všech členů. Není-li valná hromada schopna usnášení, svolá prezident komory do 30 dnů novou valnou hromadu. Takto svolaná valná hromada je schopna usnášení, pokud je přítomna alespoň desetina všech členů.
Řádná valná hromada musí v programu:
                                                                a)    projednat a schválit výroční zprávu představenstva a dozorčí rady
                                                                b)    projednat a schválit účetní závěrku hospodaření komory za uplynulý rok,
                                                                c)    schválit plán činnosti a rozpočet na další rok,         
                                                                d)    stanovit výši členského příspěvku,
                                                                e)    volit členy představenstva a dozorčí rady z členů přímou a tajnou volbou na dobu pěti let,
                                                                f)    odvolávat tajným hlasováním členy orgánů komory,
                                                                g)    schvalovat výši náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech komory
                                                                        nebo stanovit zásady pro určení jejich výše,
                                                                h)    rozhodovat o zániku komory,
                                                                i)    rozhodovat o doplnění nebo změnách stanov,
                                                                j)    rozhodovat o návrzích představenstva a členů,
                                                                k)   rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva komory o vyloučení člena
                                                                l)    rozhodovat ve všech dalších věcech, které si vyhradila, nebo jsou jí vyhrazeny těmito
                                                                      stanovami,
K přijetí rozhodnutí komory je nutný souhlas alespoň poloviny přítomných členů. Pokud má valná hromada rozhodnout o změně stanov nebo rozpuštění komory, je nutný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů.
První valná hromada bude zakladateli komory svolána do jednoho měsíce od zápisu do obchodního rejstříku.
Z jednání valné hromady se pořizuje zápis zvoleným zapisovatelem, který podepíše prezident komory a člen představenstva.

                                                                                                                                    článek 13
                                                                                                                                Představenstvo

Představenstvo je výkonným orgánem komory zajišťujícím její chod a je nositelem všech pravomocí, které nenáleží valné hromadě.
Představenstvo pracuje ve složení 3 až 5 členů.
Představenstvo
                         a)    volí ze svých členů a odvolává prezidenta komory, vice-prezidenta komory,
                         b)    naplňuje rozhodnutí valné hromady a předkládá valné hromadě návrhy, koncepce rozvoje komory a hlavních 
                                 směrů její činnosti,
                         c)    přijímá vnitřní předpisy komory ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné  
                                 hromady,
                         d)    rozhoduje o přijetí nových členů komory, případně o zrušení členství stávajících členů komory,
                         e)    zhotovuje zápisy do seznamu členů komory a dohlíží na vedení tohoto seznamu, ale   i jeho podpůrných
                                evidencí,
                         f)    spravuje majetek komory,
                         g)    řádně vede účetnictví komory,
                         h)    zpracovává rozpočet komory, účetní uzávěrky a další materiály pro jednání valné hromady,
                          i)    svolává valnou hromadu,
                          j)    zajišťuje publikační, dokumentační a studijní činnost komory,
                         k)    činí veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti komory,

Zasedání představenstva svolává prezident komory zpravidla jedenkrát za tři měsíce, nejméně však jedenkrát za šest měsíců. Z jednání je pořizován zápis.
Představenstvo rozhoduje většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta, v jeho nepřítomnosti vice - prezidenta.
Zasedání a rozhodnutí představenstva může proběhnout i za použití telekomunikační a výpočetní techniky a výměnou dokumentů. Dnem rozhodnutí je v tomto případě den, kdy svou vůli projevil poslední z členů představenstva. Z takto konaného zasedání je pořizován také zápis.
Člen představenstva může ze své funkce kdykoliv odstoupit. Musí tak učinit písemnou formou oznámení prezidentovi komory s uvedením data, ke kterému chce funkci opustit.

                                                                                                                                           článek 14
                                                                                                                                       Prezident komory

Prezident je volen ze středu představenstva jejími úřadujícími členy.
Zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem. Může přenést úkony jednotlivých úkolů nebo pravomocí na vice-prezidenta anebo členy představenstva.
Svolává a řídí jednání valné hromady a představenstva.
Představenstvo prezident svolává dle potřeby, minimálně však jednou za kalendářní čtvrtletí.
V případě rovnosti hlasů při hlasování má jeho hlas rozhodující úlohu.
Vykonává jiné činnosti, které mu stanoví statut nebo usnesení valné hromady nebo představenstva. Jmenuje a odvolává výkonného ředitele komory.
Prezident je oprávněn činit v době mezi zasedáními představenstva veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti komory s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena valné hromadě.

                                                                                                                                             článek 15
                                                                                                                                    Vice – prezident komory

Vice- prezident jedná a vykonává pravomoci prezidenta samostatně jménem komory v případě jeho nepřítomnosti nebo onemocnění. V tomto případě mu přísluší všechna práva a povinnosti vyplývající z funkce prezidenta.

                                                                                                                                              článek 16
                                                                                                                                            Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem komory. Má jednoho až tři členy, které volí valná hromada. Provádí kontrolu vedení účetnictví, výsledků hospodaření popř. dalších činností komory, na kterých se usnese, nebo kterými je pověřena valnou hromadou komory. Za tím účelem má právo nahlížet do příslušných dokladů.
Dozorčí rada, v případě tříčlenného složení si volí ze svého středu předsedu, který podepisuje zápisy z jednání dozorčí rady.
Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v představenstvu.
Člen dozorčí rady má právo zúčastnit se s hlasem poradním všech zasedání představenstva.
Dozorčí rada je povinna informovat valnou hromadu o výsledcích prováděné kontroly formou výroční zprávy. Členové dozorčí rady nemají právo hlasovat při jednání valné hromady.

                                                                                                                                                   článek 17
                                                                                                                                              Výkonný ředitel

Zabezpečuje operativní činnost komory a připravuje materiály pro prezidenta, pro vice – prezidenta, pro jednání představenstva a valné hromady.
Je nadřízený personálu komory, řídí sekretariát komory a dohlíží na realizaci rozhodnutí orgánů komory.
Je odpovědný za administrativní záležitosti komory. Vede a průběžně aktualizuje evidenci členů, placení členských příspěvků. Úzce spolupracuje s prezidentem komory.
Nemůže zastávat anebo se účastnit aktivit, které by mohly být v konfliktu zájmů se zájmy komory.

                                                                                                                                                    článek 18
                                                                                                                               Statutární orgán, podepisování za komoru

Statutární orgán komory je její prezident. Jménem komory jedná a podepisuje její prezident samostatně.
Podepisování se realizuje tak, že k vytištěnému  a nebo napsanému názvu komory připojí svůj podpis prezident.
Ve vnitřních záležitostech prezident spolupodepisuje s výkonným ředitelem.

                                                                                                                                               V. Část
                                                                                                                                           HOSPODAŘENÍ

                                                                                                                                              článek 19
                                                                                                                                            Hospodaření

Komora nabývá majetek v souladu s II. Částí těchto stanov.
Komora hospodaří s nabytým majetkem. Předsednictvo vypracovává rozpočet, jehož návrh předkládá valné hromadě, která ho schvaluje.
Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána valnou hromadou nejpozději do konce března každého roku.
Běžné hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. Za řádné hospodaření komory, vedení evidence, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění odvodových povinností odpovídá představenstvo.
Návrh na řešení případné hospodářské ztráty předkládá představenstvo valné hromadě, která rozhoduje o způsobu řešení.
Členové se mohou dobrovolně rozhodnout o platbě vyšší než stanovené částky ve prospěch komory, či o platbě před stanoveným termínem.

                                                                                                                                        VI. Část
                                                                                                                                 ZRUŠENÍ KOMORY

                                                                                                                                      článek 20
                                                                                                                               Zrušení a zánik komory

Komora může být zrušena rozhodnutím mimořádné valné hromady svolané za tímto účelem. Mimořádná valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem.
V případě rozhodnutí o zrušení rozhodne valná hromada též o způsobu naložení s majetkem komory, který zůstane po vypořádání všech závazků komory.
Pro likvidaci komory i vypořádání jejího majetku platí obecně závazné právní předpisy.
Oznámení o zrušení komory bude provedeno představenstvem do 10 dnů od konání mimořádné valné hromady Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky a současně bude podán návrh na výmaz komory z obchodního rejstříku vedeného Městským úřadem v Praze.

                                                                                                                                    VII. Část
                                                                                                                                      ZÁVĚR

                                                                                                                                    článek 21
                                                                                                                            Závěrečná ustanovení

O změnách stanov, případně o doplňcích stanov rozhoduje valná hromada komory na návrh představenstva, které schvaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Stanovy vstupují v platnost dnem jejich schválení Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v souladu s ustanovením §49. odst. 4, zákona č. 42/1980 Sb., ve zněních pozdějších předpisů a nabývají účinnosti dnem zápisu komory do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

Tyto stanovy byly vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozdílnosti výkladu anglické a české verze těchto stanov je rozhodující znění v českém jazyce.