Cílem činnosti komory je podpora a rozvoj obchodních vztahů, aktivit a spolupráce mezi Českou republikou a Indonéskou republikou.

Předmětem činnosti komory je:

 • Shromažďování a poskytování informací a poradenství, vypracování znaleckých posudků a studií o obchodních příležitostech, obchodních partnerech, legislativních a smluvních podmínkách obchodování, zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů.
 • Rozvíjet komunikaci s hospodářskými a finančními orgány, společenskými organizacemi, sdruženími hospodářskými a finančními činiteli a kruhy obou zemí.
 • Podporovat a rozvíjet komunikaci, výměnu informací a znalostí prostřednictvím časopisů, věstníků, zpravodajů, zpráv katalogů a seznamů, databází, seminářů a konferencí i reklamy ve sdělovacích prostředcích a internetu.
 • Navazování a udržování kontaktů mezi zájmovými hospodářskými institucemi obou zemí. Pomoc při získávání obchodních kontaktů, vyhledávání obchodních partnerů pro nabídku nebo poptávku, zajištění obchodních jednání při podnikatelských misích, včetně tlumočení apod.
 • Provádění různých akcí jako tiskových konferencí, informativních seminářů, sympózií a diskuzí, výstav, ale i účast na takových akcích pokud jsou v souladu s účelem dle stanov.
 • Vytváření a rozšiřování knihovny komory, která obsahuje všechny informace o vzájemných vztazích České republiky a Indonéské republiky, vytváření databanky vhodných obchodních partnerů (na všech druzích nosičů informací).
 • Rozvíjení informačních technologií prohlubujících vzájemné vztahy, včetně vytváření a rozšiřování vlastní adresy a stránek komory na mezinárodní počítačové síti. Prezentace firem na domovských webových stránkách komory prostřednictvím internetu.
 • Ověřování odbytových, pořizovacích a investičních možností v obou zemích.
 • Podpora vzájemných obchodních styků, pořádání akcí k propagaci českých podnikatelů a českých firem v Indonéské republice a naopak. Podpora aktivit směřujících k prohloubení vzájemné obchodní spolupráce.
 • Poskytování odborných konzultací při uzavírání vzájemných kontaktů.
 • Poskytování poradenství při zakládání podniků, uzavírání smluv a pomoc při řešení případných obchodních sporů.
 • Poskytování poradenských a dalších služeb investorům při realizaci investičních pobídek a záměrů.
 • Zprostředkování v případech sporů mezi osobami zúčastněnými na bilaterálním hospodářském provozu.
 • Zpracování marketingových studií na objednávku.
 • Zprostředkování inzerce v indonéských a českých médiích.
 • Zajištění logistiky, ubytování v rámci obchodních misí, leteckého a jiného dopravního spojení.
 • Organizování individuálních i skupinových návštěv a obchodních veletrhů v České republice a v Indonéské republice.
 • Provozování dalších zákonem přípustných činností, které slouží účelu komory popsané v článku 3 stanov.

                                                                                                                      

Komora je nevýdělečnou organizací. Její činnost není zaměřena na dosažení zisků a její příjem nesmí být rozdělován členům.

    Komora čerpá finanční zdroje nezbytné k obstarávání vybavení komory a k dosažení
    jejich cílů z:
                       -    členských příspěvků,
                       -    darů a sponzorských příspěvků,
                       -    poplatků za poskytované služby dle článku 5,
                       -    úroků a výnosů z uloženého jmění komory,
                       -    zvláštních dotací.

Finanční prostředky budou evidovány v souladu s právním řádem České republiky a budou vynakládány na zabezpečení činnosti komory v souladu s rozhodnutím valné hromady a dalších orgánů komory.
 
Dary a účelové dotace jsou využívány pouze v rámci daného účelu, případně dle sponzorských nebo darovacích smluv.
Majetek zbývající při zániku komory po plnění všech závazků a který není vázán zvláštním účelovým určením, bude převeden usnesením mimořádné valné hromady členů komory na instituci (jednu nebo více) se stejným nebo podobným úkolem, či jiné organizaci, která podporuje česko-indonéské hospodářské a obchodní vztahy.