Členství v komoře

Členství v komoře může být řádné nebo čestné.

1. Členy komory mohou být fyzické a právnické osoby, společnosti i instituce, jejichž způsobilost k právním úkonům není jakkoli 
    omezena, jsou bezúhonné, zaváží se k úhradě členského příspěvku a splňují podmínky uvedené v těchto stanovách.

Pro stanovení členského příspěvku se členové dělí na:

     - Fyzické osoby, osoby samostatně výdělečně činné, podnikatele a právnické osoby, které mají   0 zaměstnanců

     - Právnické osoby, ústavy a instituce, které mají                                                                                 1 -   5 zaměstnanců

     - Právnické osoby, ústavy a instituce, které mají                                                                                 6 - 24 zaměstnanců

     - Právnické osoby, ústavy a instituce, které mají                                                                               25 - 49 zaměstnanců

     - Právnické osoby, ústavy a instituce, které mají                                                                               50 - 99 zaměstnanců

     - Právnické osoby, ústavy a instituce, které mají více než                                                                     100 zaměstnanců

     - Finančně nebo jinak podporující členy

2. Členové komory jsou povinni informovat představenstvo komory o počtu svých zaměstnanců. Činí tak písemně, v momentě
    podání přihlášky k členství v komoře. Členové komory jsou povinni, v případě změny počtu zaměstnanců, tuto nahlásit komoře
    v případě, že tato změna ovlivní třídu klasifikace členů. Při uvedení nepravdivých či neúplných údajů může být takovýto člen 
    vyloučen z komory na dobu jednoho i více let na základě rozhodnutí představenstva.

3. Členství v komoře vzniká:
         - přijetím za člena komory po předchozím podání písemné přihlášky, kde kandidát prohlašuje, že v případě svého členství
           bude dodržovat stanovy komory,
         - zápisem do seznamu členů komory a zaplacením členského příspěvku. Představenstvo projedná každou přihlášku   
           zájemce o členství v komoře a rozhodne o zápisu do seznamu členů komory.

4. Členství v komoře zaniká:
          -  úmrtím člena – fyzické osoby,
          -  zánikem právnické osoby,
          -  vstupem právnické osoby do likvidace, prohlášením konkurzu na majetek společnosti,
          -  vystoupením člena z komory; v takovém případě končí jeho členství dnem doručení písemného oznámení o této 
             skutečnosti představenstvu,
          -  zrušením členství; členství může být zrušeno písemným rozhodnutím představenstva z následujících důvodů:

                          a) člen porušuje stanovy komory nebo prokazatelným způsobem opakovaně jedná v příkrém rozporu s cíly a
                               zásadami komory a poškozuje tak její zájem a dobré jméno,
                          b)  na člena byl v souladu se zákonem č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v
                               platném znění
                              prohlášen konkurs anebo se změnil předmět jeho činnosti, který neodpovídá předmětu a účelu komory,
                          c) člen je více než 30 dnů v prodlení s úhradou členského příspěvku a členský příspěvek neuhradil ani v
                              dodatečně poskytnuté lhůtě,
                          d) člen opakovaně nedodržuje rozhodnutí orgánů komory,
                          e) u fyzických osob – člen byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestní čin. Účinky zrušení členství nastávají
                               okamžikem, kdy rozhodnutí představenstva o zrušení členství již nelze napadnout opravným prostředkem
                               podle odstavce 4 tohoto článku.

Člen je oprávněn se proti rozhodnutí představenstva o zrušení jeho členství odvolat k valné hromadě komory, která může napadené rozhodnutí zrušit nebo potvrdit. Odvolání musí být podáno písemně představenstvu a to v sedmidenní lhůtě, která začne běžet okamžikem doručení rozhodnutí představenstva členovi. Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí odvolání valnou hromadou je konečné a nelze se proti němu odvolat k orgánům komory.

  1. Členství v komoře je jednoleté a jsou-li splněny podmínky stanov, členství se automaticky prodlužuje na další rok.
  2. V případě ukončení členství jakoukoliv formou nemá dotčený člen nárok na vrácení příspěvků.
  3. Osobnostem, které se zasloužily zvláštním způsobem a podporu česko-indonéských hospodářských vztahů, jakož i o jiné
         účely komory, může být na návrh představenstva propůjčeno valnou hromadou čestné členství. Čestní členové jsou zproštěni
         od povinností stanovené v článku 9 odstavce 1, a nemohou být voleni za členy orgánů komory.