o nas

Smíšená obchodní komora Česká republika - Indonésie  (dále jen Komora) je dobrovolným sdružením českých a zahraničních fyzických a právnických osob, které mají zájem na všestranné spolupráci mezi Českou republikou a zahraničím. Komora je právnickou osobou zřízenou podle §49 zákona č.42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím , ve znění pozdějších předpisů.Souhlas se vznikem a stanovami komory vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Cílem činnosti komory je podpora a rozvoj obchodních vztahů, aktivit a spolupráce mezi Českou republikou a Indonéskou republikou.

Předmětem činnosti komory je:

 • Shromažďování a poskytování informací a poradenství, vypracování znaleckých posudků a studií o obchodních příležitostech, obchodních partnerech, legislativních a smluvních podmínkách obchodování, zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů.
 • Rozvíjet komunikaci s hospodářskými a finančními orgány, společenskými organizacemi, sdruženími hospodářskými a finančními činiteli a kruhy obou zemí.
 • Podporovat a rozvíjet komunikaci, výměnu informací a znalostí prostřednictvím časopisů, věstníků, zpravodajů, zpráv katalogů a seznamů, databází, seminářů a konferencí i reklamy ve sdělovacích prostředcích a internetu.
 • Navazování a udržování kontaktů mezi zájmovými hospodářskými institucemi obou zemí.
 • Pomoc při získávání obchodních kontaktů, vyhledávání obchodních partnerů pro nabídku nebo poptávku, zajištění obchodních jednání při podnikatelských misích, včetně tlumočení apod.
 • Provádění různých akcí jako tiskových konferencí, informativních seminářů, sympózií a diskuzí, výstav, ale i účast na takových akcích pokud jsou v souladu s účelem dle stanov.
 • Vytváření a rozšiřování knihovny komory, která obsahuje všechny informace o vzájemných vztazích České republiky a Indonéské republiky, vytváření databanky vhodných obchodních partnerů (na všech druzích nosičů informací).
 • Rozvíjení informačních technologií prohlubujících vzájemné vztahy, včetně vytváření a rozšiřování vlastní adresy a stránek komory na mezinárodní počítačové síti.
 • Prezentace firem na domovských webových stránkách komory prostřednictvím internetu. Ověřování odbytových, pořizovacích a investičních možností v obou zemích.
 • Podpora vzájemných obchodních styků, pořádání akcí k propagaci českých podnikatelů a českých firem v Indonéské republice a naopak. Podpora aktivit směřujících k prohloubení vzájemné obchodní spolupráce.
 • Poskytování odborných konzultací při uzavírání vzájemných kontaktů.
 • Poskytování poradenství při zakládání podniků, uzavírání smluv a pomoc při řešení případných obchodních sporů.
 • Poskytování poradenských a dalších služeb investorům při realizaci investičních pobídek a záměrů.
 • Zprostředkování v případech sporů mezi osobami zúčastněnými na bilaterálním hospodářském provozu.
 • Zpracování marketingových studií na objednávku. Zprostředkování inzerce v indonéských a českých médiích.
 • Zajištění logistiky, ubytování v rámci obchodních misí, leteckého a jiného dopravního spojení.
 • Organizování individuálních i skupinových návštěv a obchodních veletrhů v České republice a v Indonéské republice.
 • Provozování dalších zákonem přípustných činností, které slouží účelu komory popsané v článku 3 stanov.